Nacházíte se: databook.cz » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání webu Databook.cz

Jaké jsou poplatky za poštovné?

• Při objednávce pouzdra na čtečku je výše poštovného + 49 Kč; při zaslání na dobírku + 50 Kč

POZOR: pokud nakupujete fyzické zboží (pouzdro atp. společně s eknihou) a platíte dobírkou, elektronické knihy jdou stáhnout až po zaplacení dobírky a připsání peněz na náš účet.

1 - Obecná ustanovení

1.1. Tyto Licenční a všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") webu Databook.cz, jehož provozovatelem je Mgr. Lukáš Vik, se sídlem Blodkova 352, Hradec Králové 6, 500 06 zapsaném do živnostenského rejstříku magistrátu města Hradce Králové, identifikační číslo: 76230627 - neplátce DPH (dále jen "provozovatel"), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavřená mezi provozovatelem a jinou fyzickou osobou či právnickou osobou nacházející se v době využívání služby na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen "uživatel") prostřednictvím webu Databook.cz. Web je provozován na internetové adrese www.databook.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní webu.

1.2. Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky a další související právní vztahy při využívání služeb provozovatele poskytovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky www.databook.cz (*.databook.cz) nebo samostatné aplikace na nich umístěných (dále též jen „web"). Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem, jejímž předmětem jsou produkty nabízené v E-shopu na webu. Odchylná ujednání kupní smlouvy, jsou - li smluvními stranami akceptována, mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.3. Znění těchto podmínek může provozovatel měnit či doplňovat bez předchozího upozornění Uživatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Uživatel bere na vědomí, že změna VOP mu nebude oznámena a je povinen se před každým využíváním služeb na tomto webu seznámit s aktuálním zněním VOP.

2 - Základní pojmy

2.1. Službou se pro účely těchto podmínek rozumí zpoplatněná služba poskytovaná Provozovatelem spočívající ve zpřístupnění především elektronické knihy (viz. čl. 2, odst. 2) Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání elektronické knihy Uživatelem a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto podmínkách. Technické a jiné parametry produktů jako například čteček, jejich příslušenství, tištěných knih (například hmotnost, výkon, vhodnost použití, barva, počet stran atp.), uvedené na internetových stránkách prodávajícího nebo v jiných elektronických a tiskových materiálech, jsou nezávazné doplňkové údaje. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat produkty vyhovující normám, předpisům a nařízení, platných na území ČR.

2.2. Elektronickou knihou se pro účely těchto podmínek rozumí Provozovatelem Uživateli prostřednictvím webu individuálně zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to ve formátech: MOBI pocket, Adobe PDF, PDF pro čtečky, ePUB. Není však podmínkou, že všechny elektronické knihy budou zpřístupněny ve všech těchto formátech. Není-li výslovně stanoveno jinak, může takové dílo také zahrnovat např. fotografie, grafiky, animace, zvukově obrazové záznamy či jiná díla.

2.3. Stahováním se pro účely těchto podmínek rozumí pořízení trvalého nebo dočasného datového souboru s dílem (elektronickou knihou) v elektronické podobě Uživatelem na jeho vyžádání. Stahování Provozovatel umožní Uživateli v rámci uživatelského účtu Uživatele. Za každé jednotlivé stažení je Uživatel povinen zaplatit smluvně sjednanou odměnu na bankovní účet Provozovatele uvedený na webu.

3 - Uživatelský účet, registrace a nákup elektronických knih

3.1. Uživatel se při prvním nákupu zaregistruje na webu Databook.cz. Plná identifikace Uživatele (identifikační znaky) včetně adresy bydliště a čísla objednávky bude vložena do každé předmětné elektronické knihy, kterou si Uživatel na webu stáhne.

3.2. Registraci můžete provést vyplněním jednoduchého formuláře před odesláním objednávky přímo z košíku. nebo kliknutím na odkaz registrace.

3.3. Vyplňte požadované údaje a zvolte si  heslo. Heslo nesdělujte žádné jiné osobě. Zapomenete-li heslo, nebo se Vám nepodaří přihlášení, použijte odkaz zapomenuté heslo. Po zadání emailu, Vám bude zasláno nové heslo na e-mail uvedený při registraci. To si po přihlášení můžete změnit v nastavení svého účtu.

3.4. Pro přihlášení používejte dvě pole v horní části webu vpravo.  Zde vyplňte Váš email a heslo zvolené při registraci. Jako uživatel jste povinen/a ve vlastním zájmu zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.

3.5. Po přihlášení můžete v té samé oblasti měnit v nastavení účtu údaje, hesla atp.. V sekci historie objednávek sledovat již uskutečněné  objednávky a sekci „mé knihy“ najdete všechny Vámi nakoupené knihy.

3.6. Vyberte si na webu e-knihu nebo e-knihy, které chcete koupit. Pro objednání e-knihy zvolíte na webu  elektronickou knihu, o které máte zájem (vložíte ji do „virtuálního košíku“ - nahoře vpravo). V okamžiku, kdy máte vybrány všechny elektronické knihy a chce zaplatit, tak kliknete na odkaz vedle košíku a přejdete „do košíku“ (další platební podmínky definuje. čl. 5 těchto podmínek). Platba je on-line spárována a během několika sekund je Vám jako Uživateli vygenerována kniha, do které jsou vepsány Vaše identifikační znaky (viz čl.3 bod 1.). Kniha/y jsou automaticky vloženy do Vaší osobní knihovny Uživatele (čtenáře).

3.7 Při registraci na portálu jste jako Uživatel povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Uživatel je povinen, pokud došlo ke změně registračních údajů, tyto údaje aktualizovat před dalším využívám služeb, pro které je registrace vyžadována. Vědomé uvedení nepravdivých, nesprávných či neúplných údajů může být postiženo podle příslušných právních předpisů a to včetně předpisů trestních.

3.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (emailem) a heslem.

3.9. Provozovatel webu může uživateli zrušit uživatelský účet, pokud Uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto VOP. Zejména se jedná o případy porušení autorského práva při zveřejňování elektronických knih na jiných internetových úložištích.

3.10. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to s ohledem na dobu nezbytně nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení na straně Provozovatele, kterou Provozovatel nemá povinnost ohlašovat.

4 - Poskytování a využívání služeb

4.1. Na webu je seznam děl (elektronických knih) nabízených Provozovatelem, a to včetně uvedení ceny služby pro jednotlivá nabízená díla. U každého díla je uvedena jeho bližší specifikace. Nabídka na poskytnutí služby ohledně jednotlivých děl je aktuální po dobu, kdy jsou tato díla zobrazována na webu.

4.2. Uživatel si může provést stažení díla (děl), a to i opakovaně, pokud toto ve výjimečném případě neznemožňují právní podmínky ochrany u tohoto díla, obzvláště vzhledem k zabezpečení autorských práv proti neoprávněnému kopírování.

4.3. Provozovatel je oprávněn poskytovat službu na základě smluvních vztahů se subjekty příslušných práv k dotčeným dílům, zejména s vydavateli.

4.4. Uživatel je oprávněn kromě stažení díla také ke zhotovení další kopie díla pro svou osobní potřebu. Uživatel bere na vědomí, že právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití díla jsou technicky omezeny prostřednictvím DRM (Digital Rights Management - Správa digitálních práv, jako technická metoda, jejímž účelem je kontrolovat nebo omezovat používání digitálního obsahu; cílem je zajistit užívání obsahu i v souladu s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k obsahu). Právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití se u jednotlivých děl může lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých Provozovateli ze strany nositelů práv k dílu.

4.5. Kromě oprávnění k osobnímu využití díla není Uživatel oprávněn dílo užít jiným způsobem. Uživatel tak bere na vědomí, že zejména není oprávněn dílo měnit, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat.

4.6. Uživatel není oprávněn měnit datový formát, ve kterém je mu elektronická kniha poskytnuta.

4.7. Uživatel dále bere na vědomí, že není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv (včetně DRM) a že obcházení technických prostředků ochrany práv (včetně DRM) je zásahem do autorského práva.

5. Záruka, servis, vrácení zboží pro čtečky a jejich příslušenství a tištěné knihy

5.1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 24 měsíců od data nákupu. Prodávající poskytuje záruku dle obecně závazných právních předpisů a po dobu uvedenou v dodacím nebo záručním listu. Pokud je u produktu uvedena záruka kratší než 24 měsíců, není tím dotčena zákonná záruka spotřebitele dle Občanského zákoníku (Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.) stejně jako jeho právo na vrácení zboží. V případě, že zboží nebylo převzato osobně, může kupující-spotřebitel odstoupit ve lhůtě 14 dnů od smlouvy (vrátit zboží) dle § 1829/2 občanského zákoníku dle pozdějších předpisů. Záruka může být odmítnuta z těchto důvodů:

Mechanické poškození (rozbitý displej, poškozená karta flash, čtečka karet atd.)
Proniknutí tekutin, cizích předmětů nebo hmyzu do výrobku
Opravy neautorizovanými osobami, instalace nebo výměna jakékoli části nebo programů
Nedodržení návodu k použití
Poškození nesprávným zapojením nebo poklesy napětí

Záruka se nevztahuje na:

Příslušenství (akumulátorové baterie, kabely a další součásti příslušenství)
Běžné opotřebení
Obnovu specifických dat nebo programů zákazníka

5.2. REKLAMACE

Vzniklou závadu je nutno reklamovat bezodkladně, tzn. co nejdříve po jejím zjištění, a to buď písemně na adrese provozovatele: Mgr. Lukáš Vik, Blodkova 352, 500 06, Hradec Králové nebo e-mailem na adrese: info@databook.cz
V písemném oznámení reklamace musí kupující uvést zjištěné vady, tzn. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit prodejní doklad.
Případnou reklamaci se snažíme vyřídit co nejrychleji - během několika málo dnů - vždy však bude vyřízena v zákonné lhůtě, tzn. nejpozději do 30 dnů

5.3. VÝMĚNA ZBOŽÍ, Vrácení zboží

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, vadu odstraňujeme nebo Vám zboží vyměníme za nové nebo vracíme peníze.
Náklady spojené s výměnou nebo vrácením pokrývá klient.
V případě vrácení nebo výměny prosíme o emailový kontakt za účelem stanovení podmínek výměny nebo vrácení
Nepřijímáme vrácené zásilky zaslané nám na dobírku.
Vrácené zboží nesmí být používáno!  V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů zákazník hradí náklady na doručení zboží zpět do e-shopu. 
Pokud dojde k navrácení zboží ve stavu, kdy jeví známky opotřebení (např. je vidět že tištěnou knihu někdo čtením zničil, tj. má poškozené/pomačkané desky, zlomenou vazbu atp.), přistupuje se k 50% - 80% snížení částky, jenž je vracená zákazníkovi. Pokud byla hodnota zboží již snížena jeho použitím nebo došlo k částečnému spotřebování či opotřebení je spotřebitel povinen chybějící hodnotu dle občanského zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou snížení vrácené kupní ceny. Pochopte, že takové zboží je znovu neprodejné.

5.4. Reklamace e-knih

Někdy se může stát, že něco nefunguje. K reklamaci můžete využít kontaktní formulář nebo nám můžete poslat email na na info@databook.cz .

Vaši reklamaci vyřídíme co nejdříve, nejvýše ovšem do 30 dní.

5.4.1. Jak přesně probíhá reklamace?

Podáte reklamaci – pomocí kontaktního formuláře, nebo nám zašlete e-mail s následujícími informacemi:

a) název elektronické knihy

b) popis vad – vašeho problému

Počkáte na rozhodnutí – do dvou pracovních dní od podání reklamace vám dáme vědět, že jsme reklamaci přijali a jak budeme postupovat dále. Rozhodnutí o reklamaci učiníme nejpozději do 30 dní od doručení e-mailu (zaslání formuláře) a doručíme vám jej elektronickou poštou.

Vrácení peněz či odstranění vady – pokud uznáme reklamaci jako oprávněnou, bez prodlení odstraníme vadu, jestliže to nebude možné, vrátíme vám do 5 pracovních dní od učinění rozhodnutí peníze. A to na číslo bankovního účtu, o které vás ihned požádáme.

O všech reklamacích vedeme záznamy a je možné je na žádost poskytnout (v elektronické formě).

5.4.2. Vrácení e-knihy do 14 dní

Uživatel nemá právo odstoupit dle § 1837l zák.č. 89/2012 Sb. od zaplacené objednávky, jelikož předmětem objednávky je dodání digitálního obsahu (tj. elektronicky poskytované služby), které nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v délce 14 dnů. Uživatel nemůže odstoupit od zaplacené objednávky z důvodu, že údajně nevěděl, že předmětem objednávky je elektronická, nikoli tištěná kniha.

6 - Platební podmínky

6.1. Cena je uvedena u každého díla, a to v českých korunách a eurech (všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH). Možnosti platby jsou zejména platba prostřednictvím platební brány PayU. Více o platebních možnostech Jak nakupovat e-knihy. Uživatel bere na vědomí, že rozsah platebních možností se může časem změnit.

6.2. V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby Uživatele, má tento právo na reklamaci platby. Takovouto reklamaci platby vyřídí Provozovatel bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí Uživatele na adresu elektronické pošty uvedené v uživatelském účtu Uživatele.

6.3. Provozovatel se zavazuje vystavit Uživateli daňový doklad na částku, kterou Uživatel zaplatí za zakoupenou elektronickou knihu či jiné zboží.

6.4. Provozovatel není plátce DPH.

6.5. Daňový doklad bude zaslán elektronickou poštou.

6.6. V současnosti přijímáme pouze platby převodem na účet a u fyzického zboží ještě platbu na dobírku. Tento způsob platby nepodléhá EET.

7 - Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Uživatel není ve vztahu k Provozovateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826e odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

7.2. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením smlouvy o poskytování služby a využíváním služby nevznikají uživateli žádná práva vůči nositelům práv k dílům.

7.3. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící portál Provozovatele jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či oprávněným Uživatelem provozovatel.

7.4. Uživatel není oprávněn při využívání služeb portálu Provozovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz portálu. Portál a uživatelský účet je možné využívat jen v souladu s určením služby, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.

7.5. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti portálu či uživatelského účtu nebo v důsledku užití portálu či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

7.6. Uživatel dále bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

7.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8 - Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Jak nám, jako poskytovateli a provozovateli obchodu Databook.cz, ukládá zákon, jsme registrovanými správci osobních údajů u ÚOOÚ (registrační číslo: 00048536). Osobní údaje uchováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

8.1. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí s poskytnutím těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, platná emailová adresa, číslo bankovního účtu, a údajů potřebných pro systém plateb PayU. Uživatel, který je právnickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: název společnosti, jméno odpovědné osoby, platná emailová adresa, adresa sídla společnosti, IČ, DIČ, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.2. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely identifikace Uživatele týkající se zabezpečení proti kopírování, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Provozovatelem.

8.3. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

8.4. Zpracováním osobních údajů uživatele může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

8.6. Uživatel si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele.

8.7. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu uživatele.

8.8. Pokud chcete odmítnout měření svého provozu pomocí systému Google Analytics a zpracování Cookies, instalujte si do svého prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser.

9 - Užívání webu databook.cz

9.1. Na webu databook.cz provozovatel poskytuje ukázky díla. Snaha o prolomení nebo obcházení technických prostředků ochrany práv jednotlivých děl (včetně DRM) je dle ustanovení § 43 odst. 1 autorského zákona zásahem do autorského práva.

9.2. Uživatel či jiná osoba využívající služby nebo díla prostřednictvím webu www.databook.cz, bere na vědomí, že není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele k užití textů chráněných autorským právem.

9.3. Uživatel či jiná osoba využívající služeb portálu bere na vědomí, že webová nebo stránka optimalizovaná pro mobilní zařízení (např. mobily) internetové adresy www.databook.cz, nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. třetích osob.

10 - Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn k poskytování služby na základě živnostenského oprávnění.

Jsou-li některá ustanovení těchto Licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

Uživatel je povinen se seznámit s těmito Licenčními podmínkami při registraci na webu www.databook.cz a je povinen se jimi řídit. Při porušení má Provozovatel služeb právo zrušit uživatelský účet uživatele.

11 Podmínky k prodeji Fyzického zboží (v kategorii Dárky)

11.1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

11.1.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

11.1.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

11.1.3 Poštovné a balné jsou součástí ceny zboží. Vyjímku tvoří dodání zboží formou dobírky. Cena dobírky je uvedena v nákupním procesu při objednání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

11.1.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

11.1.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

11.1.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

11.1.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

11.1.5.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

11.1.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

11.1.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

11.1.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

11.1.9. Dárková balení obsahující předměty se sexuální tématikou či alkoholické nápoje mohou objednávat pouze osoby starší 18 let.

 

Kontakty na provozovatele: Lukáš Vik – Databook.cz, Blodkova 352, 500 06, Hradec Králové, IČ: 76230627, neplátce DPH, tel. 736212836, Tyto VOP nabývají účinnosti od 1. 1. 2020

© 2011-2023 Lukáš VikNakladatelství Eknihy hned — Sledování novinek
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací — Souhlasím — Obchodní podmínky
Kontakt | O nás | Jak nakupovat | Jak číst eknihy